test

Etický kodex Reportu

Etický kodex Reportu a všech jeho regionálních mutací je soubor pravidel vycházejících z Etického kodexu Syndikátu novinářů ČR, který přijala jako otevřený dopis jeho valná hromada dne 18. června 1998. Etický kodex Reportu je souhrn základních pravidel novinářské etiky, který platí pro všechny zaměstnance  Reportu i jeho spolupracujících externistů.

  1. Občané mají právo na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Redaktoři Reportu se zavazují zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo je v opačném případě doprovodit nezbytnými výhradami. Povinností redaktora je respektovat pravdu bez ohledů na důsledky, které to pro něj může znamenat, a neodchylovat se od ní. Zavazuje se také k nepoužívání nepoctivých prostředků k získání informací. Redaktoři Reportu odmítají jakýkoliv nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé informace, a odmítají jakékoliv zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost sdělení.
  2. Redaktoři nesou osobní odpovědnost za veškeré své uveřejněné materiály. Požadavkem na vysokou profesionalitu redaktorů je také nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s jejich novinářskou činností. Je také striktně zakázáno zneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka, nebo k prezentování svých osobních postojů.

Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií. Každá uveřejněná informace, která se následně ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena. Zdroj informací, jestliže si přeje zůstat utajen, musí být redaktorem ochráněn zachováním profesního tajemství. Zároveň musí redaktor také ctít soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny pochopit následky svých výpovědí. Samozřejmostí je také dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení.